läkemedel

ACAMPROSAT BIOGARAN 333 mg gastro-resistent filmdragerad tablettlåda med 180

Generiskt läkemedel från Aotal
Terapeutisk klass: Toxikologi
Aktiva ingredienser: Acamprosat
laboratorium: Biogaran

Enterisk belagd filmdragerad tablett
Alla former

indikation

Acamprosat indikeras i "underhåll av abstinens hos alkoholberoende patienter". Det måste vara associerat med psykologisk vård.

Dosering ACAMPROSAT BIOGARAN 333 mg gastro-resistent filmdragerad tablettlåda med 180

Acamprosat indikeras i "underhåll av abstinens hos alkoholberoende patienter". Det måste vara associerat med psykologisk vård.

Mot indikationer

Acamprosat är kontraindicerat:

· Hos patienter med känd överkänslighet mot akamprosat eller mot något hjälpämne

· Vid njurinsufficiens (kreatinin> 120 μmol / l)

· För ammande kvinnor (se avsnitt Graviditet och amning ).

Biverkningar Acamprosat Biogaran

Enligt data som samlats in under kliniska studier och spontana rapporter sedan godkännandet för försäljning, kan följande biverkningar inträffa vid behandling med akamprosat.

Biverkningarna klassificerades enligt följande frekvens:

· Mycket vanlig (≥ 1/10).

· Frekvent (≥ 1/100, <1/10).

· Mindre vanliga (≥ 1/1000, <1/100).

· Sällsynt (≥ 1/10 000, <1/1 000).

· Mycket sällsynta (<1 / 10.000).

· Ej bestämd (kan inte beräknas utifrån tillgänglig data).

Gastrointestinala störningar

· Mycket vanlig: diarré.

· Vanliga: buksmärtor, illamående, kräkningar, flatulens

Hud och subkutan vävnad

· Vanlig: klåda, makulopapulärt utslag.

· Ej bestämd: vesikobullousutbrott.

Immunsystemet störningar

· Mycket sällsynta: överkänslighetsreaktioner inklusive urtikaria, angioödem, anafylaktisk reaktion.

Störningar av reproduktiva organ och bröst

· Frekvens: frigiditet och impotens.

Psykiska störningar

· Vanlig: minskad libido

· Mindre vanliga: ökad libido

Rapportering av misstänkta biverkningar

Rapportering av misstänkta biverkningar efter godkännande av läkemedlet är viktigt. Det möjliggör kontinuerlig övervakning av läkemedlets fördel / riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppger eventuella misstänkta biverkningar via det nationella rapporteringssystemet: National Agency for Medicinal Products and Health Products (Ansm) och nätverket för regionala läkemedelsövervakningscentra - Webbplats: www.ansm.sante.fr.

Populära Inlägg

Kategori läkemedel, Nästa Artikel