läkemedel

ACARBOSE BIOGARAN 100 mg

Generiskt läkemedel av Glucor
Terapeutisk klass: Metabolism och näring
aktiva beståndsdelar: Acarbose
laboratorium: Biogaran

Scored tablett
Box av 90
Alla former

indikation

Behandling av icke-insulinberoende diabetes, förutom kost, som monoterapi som i kombination med andra antidiabetiska terapier.

Dosering ACARBOSE BIOGARAN 100 mg skivad tablettlåda med 90

Den rekommenderade startdosen är 1 50 mg tablett 3 gånger dagligen (använd ACARBOSE BIOGARAN 50 mg, målad tablett).

Beroende på effekten som observeras på de glykemiska parametrarna, kan dosen ökas till 100 mg 3 gånger om dagen.

I vissa sällsynta fall kan dosen ökas upp till 200 mg, 3 gånger dagligen.

Acarbose tabletter ska sväljas med lite vatten i början av måltiderna eller tuggas med de första bettarna.

Mot indikationer

· Överkänslighet mot akarbos eller någon av beståndsdelarna.

· I avsaknad av data hos barn ska detta läkemedel inte ges till barn under 15 år.

· Matsmältningssystemet: På grund av dess möjliga biverkningar kan acarbose inte ordineras vid:

o kroniska sjukdomar som associerar störningar i matsmältningen och absorptionen,

o inflammatoriska tarmsjukdomar,

o stor tarmbråck,

o historia av sub-ocklusiva syndromer.

· Allvarligt nedsatt njurfunktion: Eftersom data saknas hos patienter med svårt nedsatt njurfunktion, ska acarbose inte användas till patienter med kreatininclearance <25 ml / min / 1, 73 m 2 .

· Amning

Biverkningar Acarbose Biogaran

Magtarmkanalen:

Gastrointestinala symptom: flatulens, meteorism, dyspepsi, diarré, illamående och buksmärtor.

Dessa symtom beror på dosen och kosten. Dessa effekter minskar vanligen under behandlingen. De minskar också när den föreskrivna låga kolhydratdieten respekteras. Om symtomen kvarstår ska dosen tillfälligt eller permanent minskas.

Lever och gallvägar:

Leverreaktioner: Övergående ökning av leverenzym, gulsot (se avsnittet Varningar och försiktighetsmått för användning );

Biverkningar från farmakovigilansrapporter (frekvens okänd):

· Gastrointestinala störningar: Olyckshändelser, suboklusioner, cystisk pneumatos i tarmarna (se avsnittet Varningar och försiktighetsmått för användning ).

· Lever och gallvägar: potentiellt allvarlig hepatit.

· Hud- och subkutan vävnad: Hudreaktioner (utslag, erytem, ​​exanthema, urtikaria).

Populära Inlägg

Kategori läkemedel, Nästa Artikel