läkemedel

ACARBOSE EG 50 mg

Generiskt läkemedel av Glucor
Terapeutisk klass: Metabolism och näring
aktiva beståndsdelar: Acarbose
laboratorium: EG Labo

tablett
Box av 90
Alla former

indikation

Behandling av icke-insulinberoende diabetes, förutom kost, som monoterapi som i kombination med andra antidiabetiska terapier.

Dosering ACARBOSE EG 50 mg tablettlåda med 90

Den rekommenderade startdosen är 1 tablett vid 50 mg 3 gånger dagligen.

Beroende på den observerade effekten på glykemiska parametrar kan dosen ökas till 100 mg 3 gånger dagligen (använd ACARBOSE EG 100 mg tablett).

I vissa sällsynta fall kan dosen ökas upp till 200 mg, 3 gånger dagligen.

ACARBOSE EG tabletter ska sväljas med lite vatten i början av måltiden eller tuggas med de första bettarna.

Mot indikationer

· Överkänslighet mot akarbos eller någon av beståndsdelarna.

· Matsmältningssystemet: På grund av eventuella biverkningar i matsmältningssystemet bör ACARBOSE EG inte ordineras vid:

o kroniska sjukdomar som associerar störningar i matsmältningen och absorptionen,

o inflammatoriska tarmsjukdomar,

o kolon sår

o stor tarmbråck,

o Partiell tarmobstruktion eller predisposition mot tarmobstruktion.

· Allvarligt nedsatt njurfunktion: Eftersom data saknas hos patienter med svårt nedsatt njurfunktion, ska acarbose inte användas till patienter med kreatininclearance <25 ml / min.

· Allvarlig leverinsufficiens (t.ex. levercirros).

Biverkningar Acarbose EG

De biverkningar som rapporterats i de placebokontrollerade studierna som utvärderar effekten av acarbos presenteras nedan med CIOMS III-frekvenskategori (acarbose N = 8595, placebo N = 7278, status den 10 februari 2006).

Inom varje frekvensgrupp presenteras biverkningar i avtagande svårighetsgrad.

Frekvenserna definieras enligt följande: mycket vanliga (≥ 1/10), frekventa (≥ 1/100, <1/10), sällsynta (≥ 1/1000, <1/100), sällsynta (≥ 1/10 000), <1/1000).

Biverkningar från farmakovigilansrapporter (status per 31 december 2005) för vilka frekvenser inte kan beräknas listas som ospecificerad frekvens.

Kroppsklasssystem (MedDRA)

Mycket vanligt

frekvent

ovanligt

sällsynta

Ej bestämd

Blod och lymfsystemet

Trombocytopeni.

Immunsystemet störningar

Överkänslighet mot läkemedlet och överkänsligheten (utslag, erytem, ​​exanthema, urtikaria).

Vaskulära störningar

ödem

Gastrointestinala störningar

Gasbildning.

Diarré.
Magtarm och buksmärta.

Illamående.
Kräkningar.
Dyspepsi.

Ocklusioner.
Subocclusions.
Cystisk pneumatos i tarmarna.

Lever och gallvägar.

Ökad leverenzym

Gulsot.

Hepatit potentiellt allvarlig.

Termen lämpligaste MedDRA används för att beskriva en viss typ av reaktion såväl som dess synonymer och relaterade patologier.

Dessutom har leverskador (leverstörningar, onormal leverfunktion och leverskador) rapporterats, särskilt i Japan.

Isolerade fall av fulminant hepatit med dödlig utgång har rapporterats i Japan. Länken med ACARBOSE EG är oklart. (Se avsnitt Varningar och försiktighetsåtgärder för användning )

Gastrointestinala biverkningar beror på dosering och diet. Dessa effekter minskar vanligen under behandlingen. De minskar också när den föreskrivna låga kolhydratdieten respekteras. Om symtomen kvarstår ska dosen tillfälligt eller permanent minskas.

Hos patienter som behandlades med ACARBOSE EG vid den rekommenderade dagliga dosen på 150 mg till 300 mg observerades sällan kliniskt signifikanta leverfunktionsavvikelser (leverprovvärden större än 3 gånger normalgränsen). Onormala värden kan vara övergående vid behandling med ACARBOSE EG (se Varningar och försiktighetsåtgärder ).

Populära Inlägg

Kategori läkemedel, Nästa Artikel