läkemedel

ACARBOSE MYLAN 100 mg

Generiskt läkemedel av Glucor
Terapeutisk klass: Metabolism och näring
aktiva beståndsdelar: Acarbose
laboratorium: Mylan

Scored tablett
Box av 90
Alla former

indikation

Behandling av icke-insulinberoende diabetes, förutom kost, som monoterapi som i kombination med andra antidiabetiska terapier.

Dosering ACARBOSE MYLAN 100 mg skivad tablettlåda med 90

Den rekommenderade startdosen är 1 tablett vid 50 mg 3 gånger dagligen.

Beroende på effekten som observeras på de glykemiska parametrarna kan dosen ökas till 100 mg 3 gånger dagligen (använd ACARBOSE MYLAN 100 mg, tablett med tablett).

I vissa sällsynta fall kan dosen ökas upp till 200 mg, 3 gånger dagligen.

ACARBOSE MYLAN tabletter ska sväljas med lite vatten i början av måltiden eller tuggas med de första bettarna.

Mot indikationer

· Överkänslighet mot akarbos eller någon av beståndsdelarna.

· Matsmältningssystemet: På grund av dess möjliga biverkningar kan acarbose inte ordineras vid:

o kroniska sjukdomar som associerar störningar i matsmältningen och absorptionen,

o inflammatoriska tarmsjukdomar,

o sår i tjocktarmen,

o stor tarmbråck,

o Partiell tarmobstruktion eller predisposition mot tarmobstruktion.

· Allvarligt nedsatt njurfunktion: Eftersom data saknas hos patienter med svårt nedsatt njurfunktion, ska acarbose inte användas till patienter med kreatininclearance <25 ml / min.

· Allvarlig leverinsufficiens (t.ex. levercirros).

Acarbose Mylan biverkningar

De biverkningar som rapporterats i de placebokontrollerade studierna som utvärderar effekten av acarbos presenteras nedan med CIOMS III-frekvenskategori (acarbose N = 8595, placebo N = 7278, status den 10 februari 2006).

Inom varje frekvensgrupp presenteras biverkningar i avtagande svårighetsgrad.

Frekvenserna definieras enligt följande: mycket vanliga (≥ 1/10), frekventa (≥ 1/100, <1/10), sällsynta (≥ 1/1000, <1/100), sällsynta (≥ 1/10) 000, <1/1000).

Biverkningar från farmakovigilansrapporter (status per 31 december 2005) för vilka frekvenser inte kan beräknas listas som ospecificerad frekvens.

systemet
organ~~POS=TRUNC
(MedDRA)

Mycket vanligt

frekvent

ovanligt

sällsynta

Ej bestämd

Blod och lymfsystemet

Trombocytopeni.

Immunsystemet störningar

Överkänslighet mot läkemedlet och överkänsligheten (utslag, erytem, ​​exanthema, urtikaria).

Vaskulära störningar

Ödem.

Gastrointestinala störningar

Gasbildning.

Diarré.
Magtarm och buksmärta.

Illamående.
Kräkningar.
Dyspepsi.

Ocklusioner.
Subocclusions.
Cystisk pneumatos i tarmarna.

Lever och gallvägar

Ökad leverenzym

Gulsot.

Potentiellt allvarlig hepatit

Termen lämpligaste MedDRA används för att beskriva en viss typ av reaktion såväl som dess synonymer och relaterade patologier.

Dessutom har leverskador (leverstörningar, onormal leverfunktion och leverskador) rapporterats, särskilt i Japan.

Isolerade fall av fulminant hepatit med dödlig utgång har rapporterats i Japan. Länket med acarbose är inte klart fastställt (se Varningar och försiktighetsåtgärder ).

Gastrointestinala biverkningar beror på dosering och diet. Dessa effekter minskar vanligen under behandlingen. De minskar också när den föreskrivna låga kolhydratdieten respekteras. Om symtomen kvarstår ska dosen tillfälligt eller permanent minskas.

Hos patienter som behandlades med akarbos vid den rekommenderade dagliga dosen på 150 mg till 300 mg observerades sällan kliniskt signifikanta leverfunktionsavvikelser (leverprovvärden över 3 gånger normalgränsen). Onormala värden kan vara övergående under behandling med acarbose (se Varningar och försiktighetsåtgärder ).

Rapportering av misstänkta biverkningar

Rapportering av misstänkta biverkningar efter godkännande av läkemedlet är viktigt. Det möjliggör kontinuerlig övervakning av läkemedlets fördel / riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppger eventuella misstänkta biverkningar via det nationella rapporteringssystemet: National Agency for Medicinal Products and Health Products (Ansm) och nätverket för regionala läkemedelsövervakningscentra - Webbplats: www.ansm.sante.fr

Populära Inlägg

Kategori läkemedel, Nästa Artikel