läkemedel

ACARBOSE ZENTIVA 50 mg

Generiskt läkemedel av Glucor
Terapeutisk klass: Metabolism och näring
aktiva beståndsdelar: Acarbose
laboratorium: Sanofi-Aventis Frankrike

tablett
Box av 90
Alla former

indikation

Behandling av icke-insulinberoende diabetes, förutom kost, som monoterapi som i kombination med andra antidiabetiska terapier.

Dosering ACARBOSE ZENTIVA 50 mg tablettlåda med 90

Den rekommenderade startdosen är 1 tablett vid 50 mg 3 gånger dagligen.

Beroende på effekten som observeras på de glykemiska parametrarna, kan dosen ökas till 100 mg 3 gånger om dagen (använd ACARBOSE ZENTIVA 100 mg, tablett med tablett).

I vissa sällsynta fall kan dosen ökas upp till 200 mg, 3 gånger dagligen.

Acarbose tabletter ska sväljas med lite vatten i början av måltiderna eller tuggas med de första bettarna.

Säkerheten och effekten av ACARBOSE ZENTIVA hos barn och ungdomar under 18 år har inte fastställts.

Mot indikationer

· Överkänslighet mot akarbos eller någon av beståndsdelarna.

· Matsmältningssystemet: På grund av dess möjliga biverkningar kan acarbose inte ordineras vid:

o kroniska sjukdomar som associerar störningar i matsmältningen och absorptionen,

o inflammatoriska tarmsjukdomar,

o stor tarmbråck,

o historia av sub-ocklusiva syndromer.

· Allvarligt nedsatt njurfunktion: Eftersom data saknas hos patienter med svårt nedsatt njurfunktion, ska acarbose inte användas till patienter med kreatininclearance <25 ml / min / 1, 73 m 2 .

· Amning

Biverkningar Acarbose Zentiva

Magtarmkanalen:

Gastrointestinala symptom: flatulens, meteorism, dyspepsi, diarré, illamående och buksmärtor.

Dessa symtom beror på dosen och kosten. Dessa effekter minskar vanligen under behandlingen. De minskar också när den föreskrivna låga kolhydratdieten respekteras. Om symtomen kvarstår ska dosen tillfälligt eller permanent minskas.

Lever och gallvägar:

Leverreaktioner: Övergående ökning av leverenzym, gulsot (se avsnittet Varningar och försiktighetsmått för användning );

Biverkningar från farmakovigilansrapporter (frekvens okänd):

· Gastrointestinala störningar: Olyckshändelser, suboklusioner, cystisk pneumatos i tarmarna (se avsnittet Varningar och försiktighetsmått för användning ).

· Lever och gallvägar: potentiellt allvarlig hepatit.

· Hud- och subkutan vävnad: Hudreaktioner (utslag, erytem, ​​exanthema, urtikaria).

Populära Inlägg

Kategori läkemedel, Nästa Artikel